Externa länkar

Titel Beskrivning
MINT Nordic MINT i de nordiska länderna: Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Välkommen till MINT Nordics sida! MINT Nordic är en underavdelning till MINT Inc - en internationell, idéell organisation för MI-tränare som genomgått en tränarutbildning anordnad av MINT (TNT – Utbildning av nya tränare) i Motiverande samtal – MI. MINT Nordic styrelse 2022 – 2023 består av Karin Nylind, Ordförande (SV) Jennifer Ollis Blomqvist, Kassör/medlemsadministratör (SV) Bente Malig Larsen , DK Fatma Kizil (SV) Monica Hoen Island (NO) Silje Lill Rimstad (NO) Jenny Åkerlund (SV) ) Malene Akapuaka Brandt Andersen (DK) För att kontakta MINT Nordic styrelsen skickade ett mejl till: mintnordicstyrelsen@gmail.com. Bli medlem i MINT Nästa TNT (Training for Trainers) är i Köpenhamn, Danmark vecka 42. Lathund för ansökningar till Nordisk TNT finns längre ner på sidan. Anmälan öppnar 13 mars 2023 kl. 16 UTC. Hej alla som vill söka om TNT! Det är möjligt att ladda ner ansökan för TNT 2023 den 22.februar. Söknad kan sendes inn den 13.mars. Utfyllande information om ansökan kommer att läggas ut den 22 februari, men det kan vara lurt att börja förbereda på att samla in informationen som behövs. Information om att bli medlem finns här: https://motivationalinterviewing.org/pathways-membership Information om att söka TNT och förbereda ansökan finns här: https://motivationalinterviewing.org/training-new-trainers 1. På webbsidan är det ført opp en del faktorer: - Workshop: inkludera utbildares namn, utbildningsdatum, antal kontakttimmar och innehåll och format för workshopen - Universitetskurs: inkludera namn på lärare, kursplan, plats - Arbetsplatsutbildning: inkludera utbildarnas namn, kontakttiders innehåll och format för utbildningsprocessen inklusive mottagen handledning. 2. Pågående MI-färdighetsutveckling - Mellanliggande och avancerade workshops: inkludera utbildares namn, antal kontakttimmar och innehåll och format för workshopen - Handledning och coachning: inkludera namnet på handledaren eller coachen och huruvida formell återkoppling av utbildningsprover inkluderades eller inte. Inkludera information om trohetsinstrument som används för att utvärdera dina arbetsprover (MITI, MIA-Step, BECCI, etc.). Inkludera ett exempel på din feedback om du vill. - Självstyrd studie: ge detaljerad information om din studieplan och resurser. Berätta för oss hur du fick objektiv feedback om din prestation. 3. MI-utbildningserfarenhet (om tillämpligt) - Samträning med en MINT medlem: inkludera namn på tränare och datum - Typer av MI-träning du har tillhandahållit: beskriv i detalj nivån och djupet på utbildningen du har tillhandahållit, inklusive all handledning eller feedback du har gett dina praktikanter. Bifoga dokumentation (kursplaner, utvärderingar) som är relevant, om du så önskar. 4. Forskning om MI (om tillämpligt): inkludera titlar och sammandrag av genomförda studier, samt kontaktuppgifter till handledare och/eller medforskare. Bli medlem i MINT Nordic Om du är medlem i MINT Inc behöver du bara anmäla dig till MINT Nordic genom att sända ett mejl till: mintnordicstyrelsen@gmail.com. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------- Motiverande samtal - MI Motiverande samtal- MI är en samtalsmodell som används av professionella som ser det som sin arbetsuppgift att hjälpa andra till utveckling och förändring. Ett MI-samtal är en på samarbete grundad samtalsstil med mål att stärka personers egen motivation och åtagande /efterföljande/ att genomföra en förändring. Samtalet bygger på acceptans /accept av människans absoluta värde /värde och autonomi som förmedlas /formidles genom empati och bekräftande. Samtalsledaren vägleder/ vägleder klienten/patienten mot sitt förändringsmål genom att framkalla och stärka personens egna skäl /grunde, behov av och tilltro till förändring. MI kan kombineras med andra interventioner, terapi eller behandling. MI förstärker effekten av en rad /række olika/ olika behandlingar. MI fungerar även/ endog som en självständig insats i fall/fall då/ där klienter/patienters egen förmåga till förändring är tillräckligt/tillräcklig utan att annan behandling behövs. För mer om evidens ladda ner /ladda ner pdf MI evidens en sammanställning av forskningsresultat av Charlotte Rollsby. Här finns även Rubak S et al. Den motiverende samtale – en metaanalys Hur/ hur lär man sig MI? Det finns många sätt /måder att utveckla sina färdigheter som samtalsledare. Några viktiga mål att sträva efter för att nå framgång vad det gäller att använda Motivarande samtal – MI är - Att behärska reflektivt lyssnande. Lyssna aktivt, låta klienten/patienten få det största talutrymmet, kunna spegla det som klienten/patienten säger och menar. Förstå klientens/patientens drivkrafter. Avstå från att komma med icke efterfrågade råd och att argumentera och korrigera klientens/patientens uttalanden. - Att förmedla medkänsla och empati. Genom att arbeta tillsammans för klientens bästa och använda reflektivt lyssnande. - Att vägleda mot ett specifikt förändringsmål. Genom att framkalla och förstärka förändringsprat och undvika och hantera dissonans. - Att stärka tilltron till den egna förmågan. Genom att hitta styrkor och framgångar och tillföra hopp. I en MI utbildning arbetar deltagarna aktivt med att förbättra sina kommunikationsfärdigheter och använda hjälpsamma strategier. Genom olika övningar får deltagarna insikter i vad MI är, Varför det är hjälpsamt och Hur man gör. Vill du kontakta en MI-tränare? MINT i Sverige - i Danmark - i Norge Vill du komma till kalendariet där MI-utbildningar läggs upp. Klicka här. Vill du hitta litteratur om ämnat klicka här. MI är en samtalsmetod som i viss mån går att mäta genom olika kodningsinstrument. Om du är intresserad av att utveckla dina färdigheter i MI genom kodning kan du kontakta www.miclab.se och www.miqagruppen.org i Sverige, http://korusbergen.no/mi-mi-analyse/mi-analyse/ i Norge . Länk till et dansk kodningslab. Vad är MINT? MINT är Motivational Interviewing Network of Trainers. Det är en internationell ideell organisation för MI tränare med syfte att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt. MINT formades 1997 av en lite grupp MI-tränare och upphovsmännen William R Miller och Stephen Rollnick. Organisationen består idag av över 700 medlemmar från 35 länder och 20 olika språk är representerade. MINT strävar efter att: Främja god tillämpning av Motiverande Samtal i fråga om användningen av MI och vid utbildningen av utövare och lärare. Stödja medlemmars verksamhet och kompetens genom att organisera möten, erbjuda möjligheter till kommunikation och gemensamma utbildningsmöjligheter. Stimulera utvecklingen hos den enskilde samtalsledaren såväl som utvecklingen av nätverksmetoder och strukturer. Sprida MI genom att dela och förmedla kunskap om undervisning av god MI praktik. Nätverket uppmuntrar medlemmarna att överskrida kulturella, språkliga och organisatoriska hinder för att arbeta konstruktivt och kritiskt hantera den beteendevetenskap som finns tillgänglig. Avkastningen av nätverkets verksamhet används endast för att stödja god MI praktik. Syftet / målet med organisationen är att arbeta för utmärkt bruk av MI vad det gäller såväl klinisk praktik som forskning och utbildning/träning. MINT stöttar sina medlemmar genom att erbjuda årliga sammankomster, sk MINT Forum med fokus på att utveckla MI-tränarnas förmåga att utbilda praktiker så att modellen Motiverande samtal-MI blir effektiv. MINT erbjuder vidare en webbbaserad plattform för kommunikation och spridning av erfarenheter, upptäckter, forskning, information och verksamma modeller och verktyg. Andan i MI och de grundläggande värdena; Kvalitét, Öppenhet, Generositet och Respekt genomsyrar MINT. Som medlem av MINT förbinder man sig att verka i enlighet med de stadgar och värderingar som föreningen har, för att tydliggöra detta får medlemmarna godkänna ett styrdokument (länk till detta) MINT Nordic är en ideell förening för Nordiska medlemmar av MINT Inc. Ett lokalt nätverk för danska, finska, isländska, norska och svenska medlemmar. Nätverket anordnar lokala möten för nätverksbyggande och har en egen kommunikation via det nordiska e-forumet på www.motivationalinterviewing.org. Det är avgiftsfritt att vara med i Nordic MINT förutsatt att man har betalat in årsavgiften till MINT Inc. MINT Nordic är en del av MINT Inc och delar samma målsättning och strävan. MINT Nordic anordnar vartannat år ett forum för sina medlemmar där vi, likt MINT Incs forum, erbjuds möjlighet att dela med oss av erfarenheter och kunskap samt skapa möjlighet för fördjupade färdigheter som MI-tränare. Det är också en möjlighet att umgås med andra MI-tränare från våra grannländer.
ENLIGT DEM Frankofon förening för spridning av motiverande intervjuer
tämjas Spansk arbetsgrupp för motiverande intervju
CASAA Centrum för alkoholism, drogmissbruk och missbruk vid University of New Mexico
Motiverande intervjuer The Mid Atlantic ATTC:s webbplats för motiverande intervjuer
Psy Motion Clinic Psykiatri- och psykoterapikliniken
arkiv Arkivwebbplats för motiverande intervjuer
MINTNed Föreningen av holländsktalande utbildare i motiverande intervjuer
CASPI Datorbedömningen av simulerade patientintervjuer (CASPI)
MI i gruppinställningar
2013 Krakow MINT Presentatör
PSF-ansökan 2013 Bifogat hittar du PSF-ansökan för 2013.
Krakow information
MINT TNT-koordinatortjänst
MINT Kandidatfrågeformulär
MINT Nominerad kandidat
MINT Styrelseprotokoll 28 maj-
MINT Styrelseprotokoll den 12 juni
MINT Styrelsemötesprotokoll från
2013 UTKAST MINT Forum

sidor

Gå till toppen